Huyện Kiến Thụy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
17/07/2015 - 14:28
             Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị huyện đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

  Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy Đảng, MTTQ và các Đoàn thể đưa nội dung học tập, làm theo Bác thành một nội dung trong sinh hoạt thường kỳ của tổ chức Đảng, đồng thời rà soát, bổ sung và hướng dẫn cán bộ, đảng viên, hội viên đăng ký và thực hiện nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phù hợp với điều kiện, lĩnh vực công tác cũng như các chuẩn mực đạo đức phù hợp với các tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị; xây dựng các khẩu hiệu ngắn gọn, dễ thực hiện và niêm yết tại các cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của các tập thể, cá nhân được cấp ủy các cấp coi như một tiêu chí để đánh giá, biểu dương khen thưởng hàng năm.

            Bám sát chủ đề hằng năm gắn với tình hình thực tiễn trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa bằng các tiêu chí, chuẩn mực, chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc ở các địa phương, đơn vị gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã từng bước chấn chỉnh phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý trong tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Từ đó, các hiện tượng cửa quyền, quan liêu, hách dịch trong giải quyết công việc với nhân dân được hạn chế tối đa. Ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao... tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngoài những nội dung quy định trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, Ban thường vụ đã xây dựng chuyên đề hàng tháng chỉ đạo cơ sở Đảng gắn vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, gắn với việc giải quyết có hiệu quả những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong các địa phương, đơn vị, ngành.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng đã có tác động tích cực làm chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các tổ chức và cá nhân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó nổi rõ là tinh thần tự giác, tự phê bình, tự nhận những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiều tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để khắc phục kịp thời; nhiều thủ tục hành chính được cải cách, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế “Một cửa” và một cửa liên thông, kỷ luật công vụ và chấp hành nội quy, quy chế làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; việc thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan đã được UBND huyện cụ thể hoá thành quy định để thực hiện, được nhân dân đồng tình. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt là từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 1973 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 07/01/2011 và Chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng, trọng tâm là làm theo, xây dựng và triển khai kế hoạch trong từng ngành, từng địa phương, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Phát huy kết quả triển khai và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo Bác đã đạt được những năm trước đây, chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt chi bộ, vào chương trình kế hoạch, phong trào thi đua của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Chỉ thị số 13 về việc thực hiện văn hoá công sở và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo chủ trương thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. UBND huyện đã ban hành quy định về thực hiện Chỉ thị số 27; Chỉ thị số 15 đối với các cơ quan đơn vị, địa phương. Chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện nghiêm túc Quy định 101 của Trung ương về quy chế nêu gương đối với cán bộ, đảng viên.

Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc bám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tại trụ sở các cơ quan đã thực hiện niêm yết công khai quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, lấy kết quả thực hiện làm cơ sở để đánh giá cán bộ, công chức và bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm. Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác của CBCC trong khối cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước được nâng lên. Đội ngũ CBCC khối cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước trong toàn huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có thái độ ứng xử văn minh trong giao tiếp, thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. Với trọng tâm là "làm theo" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Song song với đó, Huyện ủy còn chỉ đạo khá hiệu quả việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, trở thành công việc thường xuyên, quan trọng của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị ở huyện và cơ sở đều được tập trung thảo luận và chỉ đạo quyết liệt. Hàng năm, lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần NQTW4 được các chi bộ thực hiện thường xuyên, theo đúng quy trình; thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại hạn chế và có kế hoạch, lộ trình khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW (do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng ban) đã phân công các thành viên theo dõi và trực tiếp dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ các xã, thị trấn. Ban Chỉ đạo của huyện thường kỳ 6 tháng họp 1 lần, giao cho thành viên BCĐ bố trí ít nhất mỗi quý 1 lần dự sinh hoạt tại chi bộ thuộc đơn vị được phân công phụ trách. Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và có giải pháp để đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công rõ trách nhiệm của các thành viên. Các đồng chí được phân công đã bám sát địa bàn, tích cực dự sinh hoạt với các chi bộ thôn, tổ dân phố và trực tiếp hướng dẫn chi bộ tháo gỡ những khó khăn về chuyên môn nghiệp vụ, chỉ ra những thiếu sót về quy trình và nội dung trong sinh hoạt chi bộ. Tạo điều kiện để bí thư, chi uỷ chi bộ chuẩn bị chu đáo nội dung sinh hoạt, bám sát Hướng dẫn 09, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong sinh hoạt chi bộ, các đảng viên tham gia thảo luận, góp ý sôi nổi và tự giác đăng ký bằng những việc làm cụ thể.

Thông qua sinh hoạt chi bộ, nhận thức của cán bộ, đảng viên về sinh hoạt Đảng, về vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc đóng góp xây dựng nghị quyết chi bộ, về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được nâng lên, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, phát huy được trí tuệ của mỗi cán bộ, đảng viên. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng; đồng thời, không ngừng đổi mới, cải tiến nội dung, phương pháp sinh hoạt, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm để bàn bạc, thảo luận những vấn đề nổi cộm, những khâu yếu, mặt yếu cần giải quyết.

 Việc triển khai đăng ký, thực hiện các chuẩn mực đạo đức hàng năm được thực hiện nghiêm túc. Cụ thể là Năm 2012: 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng nội dung đăng ký làm theo Bác (59/59); 15.286 cá nhân có phiếu đăng ký làm theo Bác, trong đó có 4.940 đảng viên; 125 tập thể và 212 cá nhân đăng ký xây dựng tấm gương điển hình. Năm 2013: 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng nội dung làm theo Bác (59/59); 17.571 cá nhân có phiếu đăng ký làm theo Bác, trong đó có 4.891 đảng viên; 140 tập thể và 229 cá nhân đăng ký với huyện về xây dựng tấm gương điển hình. Năm 2014: 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc (58/58); MTTQ và các đoàn thể nhân dân của huyện (6/6) xây dựng nội dung đăng ký làm theo Bác (64/64), 30.729 cá nhân có phiếu đăng ký làm theo Bác, trong đó có 4.991 đảng viên; 137 tập thể và 232 cá nhân đăng ký xây dựng tấm gương điển hình. Năm 2015: 100% các chi, đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể huyện đăng ký làm theo Bác với 34.617 cá nhân có phiếu đăng ký làm theo Bác, trong đó có 5.089 đảng viên; 153 tập thể và 258 cá nhân đăng ký xây dựng tấm gương điển hình.

Đối với công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cơ quan tuyên truyền của huyện và cơ sở, các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai một cách đồng bộ, kịp thời bằng nhiều hình thức như: thông tin cổ động, băng zôn, khẩu hiệu tại các tuyến đường chính và trụ sở làm việc, trên hệ thống loa phát thanh, tin phóng sự... Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, các chuyên đề học tập hàng năm; những cách làm sáng tạo và hiệu quả của các tập thể và cá nhân trên địa bàn huyện; những tấm gương điển hình, tiên tiến đã được huyện biểu dương khen thưởng trong các dịp sơ kết hàng năm.

Trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, việc tuyên truyền trong thanh thiếu niên về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức triển khai thực hiện thông qua các hình thức như: hội thi, hội diễn, các hoạt động văn hóa văn nghệ, sinh hoạt chi đoàn, chi hội... Nội dung tuyên truyền chủ yếu là những lời dạy của Bác đối với thế hệ trẻ, những tấm gương điển hình, tiên tiến trong phong trào Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi; các mô hình phát triển kinh tế xã hội có hiệu quả của đoàn viên, thanh niên đồng thời, phê phán những tư tưởng, nhận thức lệch lạc, lối sống không lành mạnh, không phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện Đoàn còn hướng dẫn, tư vấn cho thanh niên lập các dự án vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội và Thành đoàn để phát triển kinh tế, mở rộng các trang trại, mô hình kinh tế thanh niên. Hiện nay toàn huyện đã có 16 tổ vay vốn, 06 dự án kinh tế với tổng dư nợ là 9.215 tỷ đồng. Cùng với đó, Huyện Đoàn đã tích cực làm tốt công tác xã hội hoá. Trong 4 năm đã trao tặng được 527 suất quà tết cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện trong chương trình "Nắng ấm mùa xuân", 289 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách trên địa bàn huyện với tổng giá trị 48.230.000 đồng, Đoàn xã Kiến Quốc tổ chức ngày hội "Chiếc bánh nghĩa tình" trong 3 năm 2012,2013,2014 đã gói được 370 chiếc bánh chưng tặng cho 185 gia đình hộ nghèo và quyên góp 10.600.000 tặng cho học sinh nghèo tại xã. Cùng với các đơn vị hỗ trợ theo chương trình Đề án 500 của Thành Đoàn, trong 4 năm đã trao kinh phí hỗ trợ con giống, vật nuôi cho 29 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với 5.000.000/gia đình. Việc tuyên truyền trong học sinh được các trường học thực hiện một cách nghiêm túc thông qua các môn học như Ngữ văn, Giáo dục công dân và các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội, các buổi chào cờ đầu tuần... Công tác tuyên truyền đã góp phần truyền tải được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý nghĩa, tác dụng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, thanh thiếu niên, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, cổ vũ, khích lệ đạt được kết quả bước đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ huyện trong thời gian tiếp theo.

                                                                                   Bùi Thùy (ĐPT Kiến Thụy)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thu vi?n ?nh