LB.Counter
방문자 통계
 
Đang tải dữ liệu...
 
갓바 관광지에서 급수 능력 향상
01/05/2017 - 09:19

갓바 관광지에서 급수 능력 향상

Loài Voọc đầu trắng nổi tiếng được ghi trong sách đỏ thế giới và chỉ có ở Cát Bà.

갓바 (Cat Ba) 관광지를 비롯한 갓하이 (Cat Hai)현에서 담수 공급 능력을 향상시키도록 하이퐁 급수주식회사는 투자를 촉진해 왔습니다.

현재 가이쨔 (Cái Giá) 생수 공장은 Cat Ba시진에서 1 이상 가정의 가족호텔레스토랑에게 물을 공급하고 있습니다금년 여름 성수기 기간에 물을  공급할  있도록 지금 하이퐁 급수회사는 가이쨔생수 공장의 용량 증진을 위해 원수 파이프라인을 추가로 설치하고 있습니다.

반응 탱크의 효율성 증대에 있어서 투입하는 것과 함께 지난 동안 하이퐁 급수 회사는 상수원의 질과저수용량을 조사평가하고 특히 여름 성수기기간에 갓바 관광지에서 물을 충분히 공급하려는 해법을전개하고 있습니다현재 갓바 시진의 인근 지역에서도 하이퐁 급수회사가 처리한 수돗물을 사용할수도 있고 현지에서 민생용 . 생산용 담수 부족 상태를 해결할 수도 있습니다.

  손님코멘트 이메일 인쇄
피드백
...