Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2019
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
NCKH - NCTT
Văn bản quản lý
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
Kế hoạch thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, huyện An Dương, khóa 9
24/05/2018 - 16:20

THÀNH ỦY-UBND TP HẢI PHÒNG

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

Số:      /KH-TTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hải Phòng, ngày    tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức,

huyện An Dương, khóa 9

Căn cứ Quyết định số 1364-QĐ/TU ngày 10/12/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Tô Hiệu;

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-TTH ngày 15/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu về thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo;

Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu ban hành kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, huyện An Dương, khóa 9, như sau:

1.  Môn thi tốt nghiệp: 03 môn

-      Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin;

-      Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở;

-      Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước.

2.  Thời gian khai mạc, thi và địa điểm tổ chức thi tốt nghiệp

* Thời gian họp Hội đồng thi tốt nghiệp: 7h15’, thứ Năm, ngày 14/6/2018.

* Khai mạc thi tốt nghiệp: 7h30’, thứ Năm, ngày 14/6/2018.

* Thời gian thi: Buổi sáng từ 8h00’, buổi chiều từ 13h30’.

- Thứ Năm, ngày 14/6/2018

+ Buổi sáng: Môn Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin.

+ Buổi chiều: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

- Thứ Sáu, ngày 15/6/2018

+ Buổi sáng: Môn Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

* Địa điểm họp Hội đồng thi, tổ chức khai mạc và thi:

- Phòng Hội đồng thi: Phòng họp, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện An Dương.

- Tổ chức khai mạc: Hội trường lớn, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện An Dương.

- Tổ chức thi:

+ Phòng thi số 1 (Hội trường lớn): 30 học viên

+ Phòng thi số 2 (Hội trường tầng 2): 30 học viên

3. Tổ chức thực hiện

- Các khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Dân vận; Nhà nước và Pháp luật: Phân công giảng viên hướng dẫn thi tốt nghiệp (theo lịch) và xây dựng đề thi tốt nghiệp (theo quy chế).

- Phòng Đào tạo: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi tốt nghiệp.

- Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu: Chuẩn bị giáo trình các môn thi tốt nghiệp và tài liệu tham khảo (nếu có).

- Đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện An Dương phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp: Bố trí phòng thi, phòng Hội đồng thi đảm bảo yêu cầu, chuẩn bị Hội trường tổ chức khai mạc, thi và trang trí khánh tiết (theo mẫu):

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

 

LỄ KHAI MẠC

KỲ THI TỐT NGHIỆP

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ TẠI CHỨC,

HUYỆN AN DƯƠNG, KHÓA 9

 

                                                                       Hải Phòng, ngày 14 tháng 6 năm 2018

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, huyện An Dương, khóa 9. Các đơn vị có liên quan căn cứ kế hoạch để thực hiện./.

Nơi nhận:

- HT, các PHT (để chỉ đạo);                  
- Ban Chỉ đạo lớp học;

- Các Trưởng khoa, phòng (để thực hiện);

- Chủ nhiệm lớp (thông báo cho học viên);

- TTBDCT huyện An Dương;

- Lưu: VT, ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 1 năm 2019
Hội nghị Báo cáo, đánh giá kết quả giảng viên đi thực tế có kỳ hạn năm 2019
Hội nghị chuyên đề "ASEAN với vấn đề giải quyết tranh chấp ở Biển Đông - những diễn biến mới nhất" tại Trường Chính trị Tô Hiệu
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, huyện Vĩnh Bảo, năm 2019 (Lớp 2)
Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 2 năm 2019
Lễ Chào cờ tháng 9; Hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ Đảng bộ Trường Chính trị Tô Hiệu; Tọa đàm khoa học “Trường Chính trị Tô Hiệu với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên quận Đồ Sơn, năm 2019
Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, quận Hải An khóa 4
Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị- hành chính, hệ tập trung khóa 26 và hệ không tập trung A2 khóa 35
Công bố quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Trường chính trị Tô Hiệu
Lịch công tác của Ban Giám hiệu (từ 26/8/2019 đến 01/9/2019)
Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, A4 khóa 35
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, Quân sự cơ sở, khóa 2
Tiếp và làm việc với Vụ Các trường chính trị, Nhà xuất bản Lý luận chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Hội nghị kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9119
Khách trực tuyến : 1289
Thành viên trực tuyến : 1