Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Trang chủ
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
Nghiên cứu khoa học
Quản lý văn bản
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
Kế hoạch tổ chức thao giảng năm 2014
24/06/2014 - 14:55

THÀNH UỶ - UBND TP HẢI PHÒNG   
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU
     Số:    03  /KH-TTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hải Phòng, ngày 15   tháng  4   năm 2014

 
KẾ HOẠCH
 TỔ CHỨC THAO GIẢNG NĂM 2014

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HVCTQG ngày 11/3/2013 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành lần thứ V – năm 2014;

 Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014 của nhà trường;

Trường Chính trị Tô Hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức thao giảng năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường trao đổi kiến thức, phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy cho đội ngũ giảng viên;

- Qua thao giảng là một trong những căn cứ đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Kết quả thao giảng là một trong các cơ sở để bình xét danh hiệu thi đua của giảng viên năm 2013 và là cơ sở để chọn cử giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố lần thứ V – năm 2014.

2. Yêu cầu

- 100% giảng viên cơ hữu các khoa và khuyến khích giảng viên kiêm chức, kiêm nhiệm tham gia thao giảng.

- Tổ chức thao giảng nghiêm túc, khách quan;

- Các bước, các khâu thao giảng được thực hiện theo Quy định về tổ chức thao giảng, dự giờ ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-HVCT-HCQG ngày 03/02/2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Quy định về tổ chức thao giảng, dự giờ ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-TTH ngày 06/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu. Một số nội dung thao giảng cấp trường được điều chỉnh phù hợp với Quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc TW ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-HVCT-HCQG ngày 27/01/2014 của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

- Việc tổ chức thao giảng căn cứ vào tiến trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy năm 2014.

 

          II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC CẤP THAO GIẢNG

1. Thao giảng cấp khoa

Các khoa xây dựng kế hoạch và tổ chức thao giảng trên đối tượng thực, thời gian thao giảng từ tháng 21/4 đến hết 15/6/2014.

2. Thao giảng cấp trường

2.1. Đối tượng tham gia: Căn cứ kết quả thao giảng cấp khoa, mỗi khoa chọn và cử từ 01 đến 02 giảng viên tham gia thao giảng cấp trường. Người đã dự thao giảng cấp trường, cấp Học viện các lần trước được tiếp tục tham gia thao giảng lần sau.

2.2. Nội dung thao giảng:

a. Thi giáo án:

Giảng viên dự thao giảng soạn 01 giáo án theo mẫu quy định. Nếu nội dung thao giảng thuộc bài 04 tiết thì soạn giáo án hoàn chỉnh của bài đó. Nếu nội dung thao giảng thuộc bài nhiều hơn 04 tiết thì soạn giáo 04 tiết trong đó có nội dung thi giảng.

b. Thi giảng:

 Giảng viên chọn giảng một bài trong giáo trình của các môn, phần học thuộc Chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Giảng viên không lặp lại nội dung đã giảng tại các lần thao giảng cấp trường trước.

2.3. Thời gian thao giảng: Tuần 3, tuần 4 tháng 6/2014.

2.4. Hình thức tổ chức thao giảng và cách đánh giá kết quả:

- Kết quả thao giảng được đánh giá thông qua chấm điểm giáo án và điểm thao giảng:

+ Giảng viên nộp 01 giáo án bài giảng theo đúng mẫu quy định về phòng NCKH - TT - TL 01 tuần trước thời gian thao giảng. Điểm giáo án tính hệ số 1.

+ Bài thao giảng trên lớp được tiến hành trên đối tượng giả định trong thời gian 45 phút, thực hiện đầy đủ các bước lên lớp theo quy định. Kết quả chấm điểm thao giảng trên lớp tính hệ số 3.

- Cách tính điểm:

+ Điểm thao giảng là điểm trung bình chung của điểm chấm giáo án và điểm thao giảng trên lớp.

+ Các thành viên Hội đồng đánh giá kết quả thao giảng chấm điểm độc lập theo các nội dung ghi trong “Phiếu nhận xét và chấm điểm”. Điểm của giảng viên dự thao giảng là điểm trung bình chung của các thành viên trong Hội đồng đánh giá kết quả thao giảng.

+ Điểm thao giảng không làm tròn số và được phép lấy đến chữ số thứ hai trong phần thập phân.

* Trong trường hợp giảng viên dự thao giảng đạt điểm bằng nhau, Hội đồng đánh giá kết quả thao giảng tham khảo điểm khuyến khích để đánh giá xếp loại. Điểm khuyến khích dành cho giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ việc giảng dạy (tính trong năm 2012, 2013, 2014).

- Thang điểm: Điểm chấm giáo án và điểm thao giảng trên lớp đều được tính theo thang điểm 20:

+ Không đạt: dưới 10 điểm

+ Đạt: từ 10 điểm tới cận 14 điểm

+ Khá: từ 14 điểm tới cận 16 điểm

+ Giỏi: từ 16 điểm tới 18 điểm

+ Xuất sắc: Trên 18 điểm.

- Xếp hạng thành tích: Căn cứ vào điểm trung bình chung của điểm chấm giáo án và điểm thao giảng trên lớp, thành tích của giảng viên dự thao giảng được xếp theo 5 mức như trên. Lưu ý, giảng viên xếp loại giỏi thì điểm chấm giáo án phải xếp từ khá trở lên, giảng viên xếp loại xuất sắc thì điểm chấm giáo án phải xếp từ giỏi trở lên.

Căn cứ kết quả thao giảng cấp trường, nhà trường sẽ chọn và cử từ 01 đến 02 giảng viên thuộc các môn khác nhau để tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ V – năm 2014. Trình tự, thủ tục tham gia Hội thi thực hiện theo Quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-HVCT-HCQG ngày 27/01/2014 của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các khoa

- Căn cứ lịch giảng dạy và học tập, các khoa lập kế hoạch thao giảng gửi về phòng Nghiên cứu khoa học-TT-TL trước ngày 19/4/2014.

- Tổ chức thao giảng cấp khoa theo kế hoạch, gửi kết quả kèm theo nhận xét và đề xuất danh sách giảng viên dự thao giảng cấp trường về phòng Nghiên cứu khoa học-TT-TL chậm nhất 15/6/2014.

- Đôn đốc giảng viên trong khoa dự giờ thao giảng đầy đủ, phân công người giúp đỡ, hướng dẫn giảng viên được chọn cử thao giảng cấp trường, cấp Học viện.

2. Các phòng

2.1. Phòng Đào tạo

- Đôn đốc chủ nhiệm lớp nhắc nhở học viên thực hiện nghiêm quy chế học tập để buổi thao giảng đạt kết quả tốt.

- Phối hợp với khoa chuyên môn điều chỉnh kế hoạch giảng dạy (trong trường hợp cần thiết) trình Hiệu trưởng phê duyệt để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thao giảng.

2.2. Phòng Nghiên cứu khoa học - TT - TL

- Gửi mẫu giáo án và phiếu đánh giá kết quả thao giảng cho các khoa và Hội đồng đánh giá thao giảng.

- Lập dự trù kinh phí phục vụ tổ chức thao giảng.

- Tổng hợp kết quả thao giảng các khoa trình Hiệu trưởng Trường và phối hợp chuẩn bị cho tổ chức thao giảng cấp trường.

- Cử chuyên viên của phòng dự và đưa tin đối với thao giảng cấp trường.

- Thông báo kết quả thao giảng cấp trường cho các đơn vị và chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ V – năm 2014.

2.3. Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

- Chuẩn bị các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ thao giảng và tạo điều kiện cho các giảng viên được chọn cử thao giảng cấp trường, cấp Học viện.

- Phối hợp triển khai đưa giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ V – năm 2014.

3. Hội đồng khoa học Trường

- Dự các buổi thao giảng cấp khoa theo phân công của chủ tịch Hội đồng khoa học Trường.

- Tham gia đánh giá kết quả thao giảng cấp trường theo quyết định thành lập Hội đồng đánh giá thao giảng của Hiệu trưởng và tham gia ý kiến để các giảng viên được chọn cử thao giảng cấp Học viện đạt kết quả tốt.

Trên đây là kế hoạch thao giảng năm 2014 của Trường Chính trị Tô Hiệu. Các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ kế hoạch thực hiện.

Nơi nhận:                                             HIỆU TRƯỞNG                                                
   
- HT, các PHT;                                                          (đã ký)
- Thành viên HĐKH;                                                                               
- Các khoa, phòng;
- Lưu VT, NCKH.                                Trần Thị Bích Hằng

 


 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9863
Khách trực tuyến : 1090
Thành viên trực tuyến : 0