Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Trang chủ
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
Nghiên cứu khoa học
Quản lý văn bản
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
Thông báo lịch tổ chức thao giảng cấp trường năm 2014
24/06/2014 - 15:05
THÀNH UỶ - UBND TP HẢI PHÒNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU
                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   Số: 11/TB-TTH                         Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2014

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thao giảng cấp Trường năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TTH ngày 15/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu về việc tổ chức thao giảng năm 2014 và căn cứ vào báo cáo kết quả thao giảng năm 2014 của các khoa, nhà trường thông báo lịch tổ chức thao giảng cấp trường năm 2014 như sau:
Thời gian: Từ 8h00’ thứ Bảy, ngày 28/06/2014.
Địa điểm: Phòng học số 5.
Thành phần: Hội đồng đánh giá kết quả thao giảng cấp trường; Trưởng, phó các khoa, phòng; các giảng viên quan tâm tới dự.
Lịch cụ thể như sau:

Stt

Giảng viên

Đơn vị

Tên bài – số tiết

Môn

Thời gian

1

Trần Công Hưng

Khoa NN&PL

Bài 5: Kỹ năng soạn thảo văn bản của chính quyền cơ sở  – 8 tiết

Khoa học hành chính (tập 2)

8h15’- 9h00’

2

Nguyễn Thị Hạnh

Khoa Dân vận

Bài 4: Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở - 4 tiết

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ LĐ, QL cấp cơ sở

9h15’-10h00’

3

Phạm Thị Dung

Khoa Xây dựng Đảng

Bài 3: Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975)

– 4 tiết

Lịch sử ĐCS VN và lý luận cơ bản về ĐCS

10h15’-11h00’

4

Dương Thị Kim Toan

Khoa LLMLN - TTHCM

Bài 8: Vấn đề gia đình và bình đẳng giới ở Việt Nam – 4 tiết

Chủ nghĩa xã hội khoa học

14h15’-15h00’


Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- HT, PHT;                                                                                    (đã ký)
- Các khoa, phòng;
- Thành viên HĐKH;
- Lưu VT, NCKH.                                                                 Trần Thị Bích Hằng


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9863
Khách trực tuyến : 1087
Thành viên trực tuyến : 0