Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2017 thành phố Hải Phòng