Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động

 – Thương binh và Xã hội

 

            Ngày 03/03/2017, UBND thành phố Hải Phòng ký Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

            Theo đó, có 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội mới được ban hành. Đồng thời, có 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bị bãi bỏ.

            UBND thành phố giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện việc cập nhật, thống kê, công khai niêm yết thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ theo quy định.

            Chi tiết văn bản xem tại đây./.