Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 6/3/2017 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng về triển khai công tác đảm bảo Trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 07/3/2017 của Ủy ban nhân dân phường Trại Chuối về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Trại Chuối năm 2017. Ngày 9/3/2017, Ủy ban nhân dân phường cùng với 10 phường trên địa bàn quận đồng loạt ra quận lập lại Trật tự ATGT, TTĐH, TTXD, VSMT, Nếp sống VMĐT.