Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2019

Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp

Ngày 23/3/2017, UBND thành phố đã ký Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp.

Theo đó, thủ tục hành chính ban hành mới gồm: 10 thủ tục thuộc lĩnh vực luật sư, 04 thủ tục thuộc lĩnh vực tư vấn pháp luật, 07 thủ tục thuộc lĩnh vực giám định tư pháp, 19 thủ tục thuộc lĩnh vực trọng tài thương mại, 12 thủ tục thuộc lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Cùng với đó là 03 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, 18 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp bị bãi bỏ.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức thực hiện việc cập nhât, thống kê, công khai thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp theo quy định.

Chi tiết văn bản xem tại đây./.