Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Thông báo cung cấp thông tin người phát ngôn của Sở Tài chính Hải Phòng

di 757.VP.signed.pdf