Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Thông báo về việc xuất bản Nội san số 1 năm 2017 
Xem chi tiết tại đây.