Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Tăng cường thực hiện các biện pháp thu nợ bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế,
 bảo hiểm thất nghiệp

Để thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; khắc phục tình trạng nợ đọng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đảm bảo nguồn kinh phí chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, chi trả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động; ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản giao:

Bảo hiểm xã hội thành phố chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng thành phố và y ban nhân dân các quận, huyện tăng cường kiểm tra, rà soát, tuyên truyền, vận động, đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền quy định của pháp luật để đôn đốc và kiên quyết xử lý các đơn vị, doanh nghiệp cố tình trây ỳ, trốn đóng, nợ đọng kéo dài.

Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố và các ngành, đơn vị chức năng tiếp tục đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp nộp tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Kết luận thanh tra trong năm 2016 và tổ chức Đoàn thanh tra liên ngành trong năm 2017 có nội dung thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nhất là đối với các doanh nghiệp có số nợ lớn, kéo dài gây ảnh hường xấu đến việc đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết chế độ, quyền lợi cho người lao động.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Thuế thành phố trong quá trình tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, thuế của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có kế hoạch phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội lồng ghép việc thanh tra, kiểm tra và đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo các tồ chức Công đoàn cơ sở tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế./.