Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Xem tại đường dẫn sau: http://www.youtube.com/watch?v=O3Hhe5giQ3s&feature=youtu.be