Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2019
TUẦN 30: Từ 22 tháng 07 năm 2013 đến 28 tháng 07 năm 2013

Chi tiết xem tại đây