Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2019
TUẦN 31: Từ 29 tháng 07 năm 2013 đến 04 tháng 08 năm 2013

Chi tiết xem tại đây