Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2019
TUẦN 33: Từ 12 tháng 08 năm 2013 đến 18 tháng 08 năm 2013
 
Chi tiết xem tại đây