Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020
TUẦN 33: Từ 12 tháng 08 năm 2013 đến 18 tháng 08 năm 2013
 
Chi tiết xem tại đây