Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2019
TUẦN 34: Từ 18 tháng 08 năm 2013 đến 25 tháng 08 năm 2013

Chi tiết xem tại đây