Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020
TUẦN 34: Từ 18 tháng 08 năm 2013 đến 25 tháng 08 năm 2013

Chi tiết xem tại đây