Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017

Tải về : 142BC.signed.pdf