Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2019

Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các Sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, các văn bản ch đạo của y ban nhân dân thành phố về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đạt mức tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung cả nước và so với các địa phương trọng điểm kinh tế khác. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng năm 2017 ước đạt 13,26%, cao nhất trong 10 năm gần đây.

 Mặc dù kinh tế thành phố phát triển đột phá, tích cực nhưng những nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm là rất lớn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phấn đấu của tất cả các ngành, các cấp trong tất cả các lĩnh vực.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017; thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố năm 2017 là 12,5-13,0%, ngày 26/06/2017, UBND thành phố ban hành Chỉ thị yêu cầu:

Các Sở, ban, ngành, y ban nhân dân các quận, huyện, đơn vị trên địa bàn thành phố: quán triệt nghiêm túc quan điểm của Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân thành phố về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là nhiệm vụ và trách nhiệm của tất cả các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố, nỗ lực và quyết tâm thực hiện thng lợi được mục tiêu đã đề ra; triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng phấn đấu đạt mục tiêu tăng trường GRDP năm 2017 của từng khu vực và một số ngành quan trọng của nền kinh tế; căn cứ nhiệm vụ mục tiêu tăng trưởng của từng khu vực và một số ngành quan trọng của kinh tế thành phố, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho từng ngành cụ thể, tạo động lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng của toàn ngành, lĩnh vực; triển khai nhanh, quyết liệt các giải pháp đã đề ra, đồng thời tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát thường xuyên tiến độ triển khai thực hiện các giải pháp, hàng tháng, quý báo cáo và chịu trách nhiệm trước y ban nhân dân thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân thành phố về kết quả triển khai thực hiện.

Về các giải pháp cơ bản năm 2017 và trong trung, dài hạn, UBND thành phố giao các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện: tiếp tục chủ động, hành động quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, các văn bản chỉ đạo của y ban nhân dân thành phố; khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố; báo cáo ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố tình hình xây dựng và kế hoạch tổ chức triển khai các giải pháp sẽ thực hiện 6 tháng cuối năm 2017, định kỳ hàng tháng có báo cáo tình hình và kết quả thúc đẩy tăng trưởng của ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách.

Chi tiết Chỉ thị xem tại đây./.