Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2019

Lịch máy bay


Vietnam Airline

 

Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh

08h45

Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh

14h45

Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh

18h30

Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh

20h40

TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng

06h00

TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng

11h45

TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng

15h30

TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng

17h55

 

Jetstar Airline

 

Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh

17h05

TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng

14h30