Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019
Quyết định Về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Xem chi tiết tại đây.