Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2019
Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị Số: 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nội dung chi tiết xem tại đây