Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Rà soát, hệ thống hoá các cơ chế, chính sách, quy định của nhà nước thể chế hoá các giao dịch trong thị trường khoa học và công nghệ, ưu đãi trong đổi mới công nghệ

Đây là tên Đề án vừa được hội đồng khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đánh giá vào ngày 21/12/2015. Trên cơ sở rà soát, thu thập, tổng hợp, phân tích, hệ thống hóa các chủ trương, cơ chế, chính sách thể chế hóa các giao dịch trong thị trường khoa học và công nghệ, ưu đãi trong đổi mới công nghệ, đánh giá kết quả triển khai thực hiện cơ chế, chính sách; Đề án nghiên cứu đề xuất kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách về giao dịch trong thị trường khoa học và công nghệ, ưu đãi trong đổi mới công nghệ để đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Thời gian qua, thành phố đã tiến hành nghiên cứu và ban hành một số cơ chế, chính sách cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước. Cùng với các cơ chế, chính sách chung của nhà nước, các cơ chế, chính sách của thành phố đã tạo sự biến đổi tích cực trong giao dịch thị trường KH&CN và ưu đãi trong đổi mới công nghệ của thành phố. Hải Phòng đã có hệ thống các chương trình KH&CN trọng điểm đến năm 2020 gồm: Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; Chương trình tăng cường tiềm lực KH&CN; Chương trình đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN; Chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa trọng điểm, chủ lực; Chương trình đổi mới công nghệ. Các chương trình KH&CN của thành phố tập trung giải quyết triệt để các khía cạnh liên quan đến thị trường KH&CN nói chung, các giao dịch trong thị trường KH&CN nói riêng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát triển thị trường khoa học và công nghệ còn hạn chế; Các chính sách hỗ trợ phát triển đội nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các kết quả nghiên cứu, cơ chế sử dụng kết quả nghiên cứu còn nhiều nội dung phức tạp về thủ tục, hồ sơ; Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao …

Từ việc nghiên cứu thực trạng và tham khảo kinh nghiệm xây dựng, triển khai cơ chế chính sách, thể chế hóa các giao dịch trong thị trường KH&CN, ưu đãi trong đổi mới công nghệ từ những tỉnh thành có tình hình phát triển KH&CN tương đồng với Hải Phòng như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh… ; Đề án đề xuất các cơ chế, chính sách cho thành phố Hải Phòng trong thời gian tới. Như:  Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trên quy mô rộng tới tất cả các doanh nghiệp, các Sở, ngành, quận, huyện; Tăng cường, tập trung hỗ trợ phát triển hàng hóa, thương mại hóa sản phẩm KH&CN, phát triển tài sản trí tuệ; Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ, thúc đẩy, kích cầu thị trường khoa học và công nghệ; Tập trung phát triển các tổ chức trung gian, các kênh giao dịch, các trung tâm dịch vụ, môi giới. Đồng thời, kiến nghị UBND thành phố cần sớm phê duyệt và ban hành Quyết định quy định về quản lý công nghệ trên địa bàn thành phố, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý để tạo hiệu lực, hiệu quả cao trong quá trình triển khai cơ chế chính sách.

Những nghiên cứu và đề xuất của đề án được hội đồng KH&CN đánh giá cao.

Thụy Điển