Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

    Chi tiết xem tại đây.