Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Thông báo tuyển dụng Công chức năm 2016 tại thành phố Hải Phòng

Thong bao tuyen dung 2016.pdf

di-310-TB-UBND.signed.pdf