Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2019
Danh sách thông tin về các phòng ban, đơn vị thuộc UBND quận

Cơ quan

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

Thư điện tử

Văn phòng HĐND&UBND

- Ngô Văn Huy

- Phó Chánh VP (PT)

- 0225.3.861303

ngovanhuy@haiphong.gov.vn


Phòng TC-KH

- Nguyễn Quang Dũng

- Trưởng phòng

-0225.3.862.545

nguyenquangdung@haiphong.gov.vn

Phòng Nội vụ

- Hoàng Anh Tuấn


- Trưởng phòng

- 0225.3.862546

tuanha@haiphong.gov.vn

Phòng Kinh tế

- Hoàng Đình Dũng

- Trưởng phòng

- 0225.3.861459

hoangdinhdung@haiphong.gov.vn

Phòng Tư pháp

- Vũ Đình Quang

- Trưởng phòng

-0325.3.862351

vudinhquang@haiphong.gov.vn

 

Phòng DL-VHTT

- Đỗ Văn Viết


- Trưởng phòng

- 0225.3.867614

dovanviet@haiphong.gov.vn

Phòng GD-ĐT

-Phạm Thị Hiên

- Trưởng phòng


-0225.3.861440

pthien@haiphong.gov.vn

 

Phòng LĐ-TBXH

- Bùi Thị Minh

- Trưởng phòng

0225.3.867906

buithiminh@haiphong.gov.vn

Thanh tra quận

- Đồng Văn Nam

- Phó Chánh Thanh tra (PT)

0225.3.861781

Phòng Y tế

- Nguyễn Quốc Hùng

- Trưởng phòng

0225.3.867799

nguyenquochung@haiphong.gov.vn

Phòng TN-MT

-Hoàng Đình Thắng

- Phó Trưởng phòng (PT)

0225.3.3867612


Phòng QLĐT

- Vũ Tuấn Huynh

- Trưởng phòng

02253861218

Ban QLDA ĐTXD

- Bùi Đức Na

- Giám đốc


02253867628

 

Văn phòng ĐKQSDĐ

- Nguyễn Ngọc Hưng

- Phó Giám đốc

02256616389

 

Trung tâm PTQĐ

- Bùi Minh Tuyên

- Phó Giám đốc

 

 

Trung tâm VHTT&TT

- Đinh Xuân Nguyên


- Giám đốc


02253861458