Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2019
Số điện thoại, địa chỉ hộp thư và cán bộ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của quận

1. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận:
- Ông Hoàng Xuân Minh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
- Số điện thoại: 0912.160.621
2. Cán bộ tiếp nhận phản ánh kiến nghị: Ông Lương Trác Quyền-Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND quận, phụ trách Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Bộ phận Tiếp công dân.
+ Số điện thoại thường trực: 0225.3861250 hoặc 0904088079
+ Địa chỉ hòm thư tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: tiepdan_ubdoson@haiphong.gov.vn hoặc ubdoson@haiphong.gov.vn