Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2019
Thông tin người phát ngôn của Quận và người phát ngôn của các phường 

1. Ông Hoàng Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND Quận
SĐT: 0913.050.257

2. Ông Lưu Đình Tiến - Chủ tịch UBND P. Vạn Hương
SĐT cơ quan: 0225.3.861376

3. Ông Trần Văn Công - Phó Chủ tịch UBND P.Hợp Đức
SĐT cơ quan: 0225.3.860603

4. Ông Phạm Hoàng Tuấn - Chủ tịch UBND P.Vạn Sơn
SĐT cơ quan: 0225.3.865.988

5. Bà Đinh Thị Hoài - Phó Chủ tịch UBND P.Ngọc Hải
SĐT cơ quan: 0225.3.863.483

6. Ông Bùi Đức Duy - Chủ tịch UBND P. Minh Đức
SĐT cơ quan: 0982.860.381

7. Ông Cao Văn Bé - Chủ tịch UBND P. Bàng La
SĐT cơ quan: 0225.3.662.868

8. Ông Nguyễn Khắc Hạnh - Chủ tịch UBND P. Ngọc Xuyên
SĐT cơ quan:  0225.3.861.606