Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2019
LỄ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THÔN VĂN HÓA CẤP HUYỆN GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 THÔN ĐẠI TRÀ HẢI, ĐẠI TRÀ SƠN, ĐẠI TRÀ HỒNG XÃ ĐÔNG PHƯƠNG