Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Thể lệ Cuộc thi Diễn thuyết tiếng Hàn năm 2017