Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Nắm vững, hiểu sâu về những chủ trương, đường lối của Đảng là cơ sở, tiền đề cho sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; là khởi đầu thuận lợi cho việc đưa Nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn. Trách nhiệm đó thuộc về mọi đảng viên; toàn hệ thống chính trị và trước hết là vai trò của cấp ủy, người đứng đầu các cấp với đội ngũ cán bộ tuyên giáo làm nòng cốt tham mưu, hướng dẫn.

Những thuận lợi và khó khăn trong quán triệt, học tập nghị quyết

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn đề cao yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, trước hết là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ này là đổi mới công tác tư tưởng lý luận. “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả”. Với nhận thức sâu sắc trên, công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng những năm qua luôn có những thuận lợi rất cơ bản.

Các cấp ủy Đảng luôn xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từ Trung ương đến cơ sở với hệ thống văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn được ban hành rất sớm, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành; là cơ sở để thống nhất về nhận thức, nội dung, đồng bộ về phương pháp tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết.

Việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã cơ bản đi vào nền nếp, theo một quy trình khá chặt chẽ với các bước cụ thể, giúp việc tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết được thực hiện nhanh chóng, đồng bộ, đảm bảo tiến độ thời gian.

Đội ngũ báo cáo viên - lực lượng quan trọng, giữ vai trò nòng cốt “truyền lửa” nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân - được kiện toàn thường xuyên, chất lượng được nâng lên, chế độ đãi ngộ được quan tâm hơn. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất về cơ bản được bảo đảm khá tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập nghị quyết của Đảng.

Hải Phòng là địa phương có lợi thế về mặt bằng dân trí, đời sống kinh tế cao hơn so với nhiều địa phương trong khu vực và cả nước. Đối với nhiều cán bộ, đảng viên, việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng không chỉ là nhiệm vụ mà còn là nhu cầu tự thân; chính vì vậy, đội ngũ này đã chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin và nghiêm túc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của cách mạng khoa học - công nghệ, nhất là trong lĩnh vực thông tin giúp việc truyền đạt, trao đổi, khai thác thông tin diễn ra nhanh chóng và cực kỳ tiện ích. Những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử đạt được qua 30 năm đổi mới của đất nước và thành phố tác động mạnh mẽ, tiếp tục củng cố, nâng cao lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố vào con đường đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo sức thuyết phục lớn đối với tư tưởng, tình cảm của nhân dân, là điều kiện thuận lợi để việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ thành phố đạt kết quả tốt...

Bên cạnh những thuận lợi, việc học tập, quán triệt nghị quyết còn nhiều hạn chế, khó khăn. Cùng với tác động bất lợi từ những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình quốc tế, khu vực; sự chống phá của các thế lực thù địch, áp lực gay gắt của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền, như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng đã chỉ rõ, những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước tiếp tục gây bức xúc dư luận, làm mất uy tín của Đảng; tác động xấu đến tâm tư, tình cảm, niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng lớn đến công tác tư tưởng và việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng. Những hạn chế về năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục là những trở lực, khó khăn đối với nhiệm vụ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng.

 Tất cả những yếu tố trên tác động đa chiều đến tư tưởng, tâm trạng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố; đến chất lượng và hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng trong thời gian tới.

Khắc phục cho được sự thiếu kịp thời, khô cứng, chiếu lệ, hình thức, kém hiệu quả trong học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; tìm ra phương pháp, cách thức, mô hình thực sự hiệu quả, vừa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, vừa phù hợp với điều kiện, nguyện vọng, nhiệm vụ chính trị, nhu cầu tiếp nhận thông tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở; hướng tới sự tự giác, tự nguyện, nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên ở cơ sở - Đó là yêu cầu bức thiết đang đặt ra hiện nay.

Một số yêu cầu, giải pháp

Xây dựng kế hoạch khoa học, rõ nội dung, trách nhiệm, lộ trình thực hiện.Đây là nhiệm vụ cần làm ngay sau khi nghị quyết của Đảng được ban hành và cũng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên trong công tác tham mưu của ban tuyên giáo các cấp thực hiện quy trình tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết. Bám sát hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của Thành uỷ, các cấp ủy cần xác định rõ đối tượng, thành phần, thời gian, tài liệu học tập; báo cáo viên; công tác kiểm tra, giám sát… Bên cạnh các nội dung quy định, yêu cầu chung; tùy nội dung từng Nghị quyết có thể cụ thể hóa sâu hơn yêu cầu với từng đối tượng đảng viên ở cơ sở; xác định rõ khoảng thời gian cần hoàn thành đối với từng cấp: cấp thành phố, cấp Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, cấp cơ sở và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân...

Song song với việc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy cần nhanh chóng tổ chức xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; trong đó xác định rõ trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp của các tập thể, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết; lộ trình, thời gian, điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện. Khắc phục tình trạng chương trình hành động lại giống như một nghị quyết “con”. Mỗi chương trình, kế hoạch hành động đưa ra phải được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là căn cứ có tính nguyên tắc để kiểm tra, đánh giá đúng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức đảng, là hành động chính trị thực tiễn của mỗi cán bộ, đảng viên trong suốt nhiệm kỳ. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy sẽ là một nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết và chất lượng của chương trình hành động sẽ ảnh hưởng lớn có tính chất quyết định đến hiệu quả học tập, quán triệt cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết sau này.

Công tác chuẩn bị phải bắt đầu trước tiên từ cấp ủy, mà trước hết là bí thư cấp ủy. Bên cạnh việc chỉ đạo xây dựng các kế hoạch như nêu trên; còn là việc thâm nhập, nghiên cứu sâu nội dung các Nghị quyết; lựa chọn những vấn đề cụ thể, gắn trực tiếp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tập trung cao trong quá trình truyền đạt cũng như trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết. Việc Bí thư, thường trực cấp ủy trực tiếp truyền đạt tại hội nghị học tập nghị quyết thể hiện yêu cầu về trách nhiệm, đòi hỏi cao ý thức tự giác, tính nghiêm túc của cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập.

Sự chu đáo trong chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho việc học Nghị quyết còn phụ thuộc rất lớn vào vai trò chủ động, tích cực của ban tuyên giáo cấp ủy các cấp. Việc xây dựng đề cương tài liệu quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết cần ngắn gọn, xác định rõ những nội dung trọng tâm cần tập trung quán triệt cho phù hợp với từng nghị quyết và từng đối tượng học tập, nhất là đối với các lớp học tập, quán triệt ở cấp cơ sở. 

Đội ngũ báo cáo viên - lực lượng xung kích trong việc đưa nghị quyết của Đảng đến với từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân phải được tập huấn về nội dung, hướng dẫn về phương pháp truyền đạt Nghị quyết – công việc này những năm gần đây thường được gắn với Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố. Báo cáo viên phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, có đủ kinh nghiệm thực tế và kiến thức để luận giải sâu những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trong Nghị quyết; chuẩn bị tài liệu thật ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với thực tiễn với những ví dụ minh hoạt sinh động, trúng trọng tâm. Cần coi trọng việc tổ chức đối thoại, tạo sự tương tác giữa chủ thể và đối tượng trong việc truyền đạt, tiếp nhận các nội dung nghị quyết; tránh giáo điều áp đặt; người truyền đạt và người học thật sự bình đẳng trong tranh luận, giúp đảng viên củng cố, hiểu sâu, nắm chắc các nội dung cốt lõi của nghị quyết, nâng cao khả năng vận dụng vào thực tiễn. Kết hợp phương pháp truyền đạt, thuyết trình truyền thống với sử dụng các phương tiện hiện đại, tích cực: thiết kế giáo án điện tử, trình chiếu có minh họa, phân tích, chứng minh bằng sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh... Các phương tiện, thiết bị hiện đại có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đổi mới phương pháp truyền đạt nghị quyết.

Cần chú ý đến tính đối tượng trong lựa chọn nội dung, phương pháp  truyền đạt. Mỗi đối tượng khác nhau có nhu cầu thông tin, trình độ hiểu biết, nhận thức khác nhau; do đó nội dung và phương pháp truyền đạt cũng phải có sự linh hoạt khác nhau, không thể áp đặt xơ cứng, một chiều.

Với cán bộ chủ chốt cần đề cao sự tự nghiên cứu, tăng cường trao đổi, thảo luận và quán triệt những vấn đề có liên quan đến quan điểm lý luận mà nghị quyết đặt ra. Còn các đối tượng khác, tùy tình hình cụ thể mà chọn hình thức, phương pháp phù hợp; tập trung vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ; coi trọng liên hệ tình hình nhiệm vụ ở cơ sở, giải đáp thắc mắc nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng... Để đảm bảo tính đối tượng trong quá trình truyền đạt Nghị quyết cần quan tâm tổ chức lớp riêng cho một số đối tượng đặc thù như: trí thức, văn nghệ sỹ, cán bộ, phóng viên báo chí, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, đảng viên trong các doanh nghiệp – nhất là doanh nghiệp tư nhân, đảng viên là sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng...; mở rộng đối tượng người ngoài Đảng (các chức sắc, chức việc tôn giáo, cán bộ đoàn ở cơ sở, trưởng khu dân cư, trưởng làng văn hóa...). Duy trì các lớp ghép (các chi, đảng bộ cơ quan quận, huyện); đối với những đảng bộ có đảng viên hoạt động phân tán trên địa bàn rộng; cấp ủy cần có kế hoạch phối hợp với tổ chức Đảng các địa phương nơi đảng viên công tác để gửi đảng viên sinh hoạt trong các đợt học tập, tuyên truyền nghị quyết hoặc có hình thức thích hợp khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc quán triệt, học tập nghị quyết.

Thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đòi hỏi sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn xã hội, sự phấn đấu quyết liệt của toàn hệ thống chính trị và sự tâm huyết của mỗi đảng viên, và trước hết là ở việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Ngọc Mai