Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2017 và đề xuất nhiệm vụ Chương trình công tác năm 2018

Tải về