Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của thành phố Hải Phòng

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-HĐND ngày 6/10/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng,

Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 24/11/2017, Sở Tài chính Hải Phòng trân trọng thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng cụ thể như sau:

1. Chủ thể phát hành trái phiếu: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

2. Mục đích phát hành trái phiếu: Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động vốn đầu tư cho một số dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị của địa phương.

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng: 174.410.000.000 đồng Việt Nam;

- Kỳ hạn: 5 năm;

- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu

- Phương thức thanh toán gốc, lãi: lãi thanh toán 1 năm/lần, gốc trả cuối kỳ;

- Điều khoản mua lại: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng được mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần số trái phiếu đang lưu hành sau 12 tháng kể từ ngày phát hành.

4. Phương thức phát hành trái phiếu: bảo lãnh phát hành thông qua các công ty chứng khoán, các ngân hàng, các tổ chức tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ theo quy định của Nghị định số 01/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 01 năm 2011 về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Các công ty chứng khoán, các ngân hàng, các tổ chức tín dụng đủ điều kiện để trở thành tổ chức bảo lãnh phát hành vui lòng gửi đơn đăng ký/đề nghị và bộ hồ sơ năng lực theo quy định tại Phụ lục 2, Thông tư 100/2015/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước trước ngày 30/11/2017 để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tiến hành lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành.

5. Thời gian dự kiến tổ chức phát hành: tháng 12 năm 2017.

6. Nguồn dự kiến trả nợ gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn: Nguồn vốn thanh toán lãi và gốc trái phiếu được đảm bảo từ nguồn vốn đầu tư ngân sách thành phố.

7. Danh mục dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu:

Toàn bộ nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được ưu tiên sử dụng cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố, cụ thể bao gồm:

- Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo.

- Dự án đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của Đài phát thành và truyền hình Hải Phòng.

8. Tài khoản nhận tiền mua trái phiếu: Tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được chuyển khoản về tài khoản ngân hàng của Sở Tài chính Hải Phòng. Sở Tài chính Hải Phòng chịu trách nhiệm chuyển toàn bộ số vốn huy động từ phát hành trái phiếu về tài khoản ngân hàng thành phố tại Kho bạc Nhà nước Hải phòng để giải ngân cho các dự án theo Quyết định giao kế hoạch vốn của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

9. Tình hình huy động vốn và trả nợ gốc, lãi của ngân sách cấp tỉnh trong 3 năm ngân sách liền kề trước năm ngân sách phát hành trái phiếu từ tất cả các nguồn, bao gồm cả nguồn huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (nếu có); dư nợ của ngân sách cấp tỉnh từ tất cả các nguồn tại thời điểm dự kiến phát hành trái phiếu.

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nội dung

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

1

Dư nợ đầu kỳ

958.900

1.052.500

1.581.300

 

- Trái phiếu chính quyền địa phương

0

0

500.000

 

- Tạm ứng Kho bạc nhà nước

600.000

500.000

500.000

 

- Vay NHPT

290.000

300.600

319.100

 

- Vay khác

68.900

251.900

262.200

2

Huy động trong kỳ

593.300

310.300

142.400

 

- Trái phiếu chính quyền địa phương

0

500.000

0

 

- Tạm ứng Kho bạc nhà nước

300.000

200.000

0

 

- Vay NHPT

60.000

100.000

0

 

- Vay khác

233.300

10.300

142.400

3

Thanh toán trong kỳ (gốc, lãi)

499.600

302.100

677.700

 

- Trái phiếu chính quyền địa phương

0

0

0

 

+ Nợ gốc

0

0

0

 

+ Lãi và phí

0

0

0

 

- Tạm ứng Kho bạc nhà nước

400.000

206.500

504.355

 

+ Nợ gốc

400.000

200.000

500.000

 

+ Phí

0

6.500

4.300

 

- Vay NHPT

49.300

81.500

88.900

 

+ Nợ gốc

49.300

81.500

88.900

 

+ Lãi và phí

0

0

0

 

- Vay khác

50.300

14.100

84.505

 

+ Nợ gốc

50.300

0

71.800

 

+ Lãi và phí

0

14.100

12.700

4

Dư nợ cuối kỳ (ngày 31/12)

1.052.500

1.581.300

1.063.000

 

- Trái phiếu chính quyền địa phương

0

500.000

500.000

 

- Tạm ứng Kho bạc nhà nước

500.000

500.000

0

 

- Vay NHPT

300.600

319.100

230.200

 

- Vay khác

251.900

262.200

332.800

10. Số liệu quyết toán thu chi ngân sách nhà nước 03 năm 2014-2016 và dự toán năm 2017 của thành phố Hải Phòng.

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

TH 2014

TH 2015

TH 2016

DT 2017

Tổng thu NSNN

  52.702.333

  60.677.103

  63.874.741

  77.700.300

- Thu nội địa

    9.482.289

  12.882.327

  17.030.972

  21.500.300

- Thu hải quan

  35.302.870

  39.472.096

  40.210.243

  51.600.000

Tổng chi ngân sách

  16.296.624

  19.778.480

  21.873.579

  21.635.244

- Chi đầu tư XDCB

    2.358.121

    2.533.869

    4.815.299

    8.239.254

- Chi thường xuyên

    7.551.565

    8.092.813

    8.188.153

    8.780.000

Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính Hải Phòng xin trân trọng thông báo./.