Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 05/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố theo chuẩn nghèo quốc gia và chuẩn nghèo thành phố dự kiến cho giai đoạn 2017-2020.


Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/ĐU ngày 05/6/2017 của Đảng ủy phường về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020, Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 22/6/2017 của Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững và phấn đấu phường không phát sinh hộ nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2017-2020.

Ủy ban nhân dân phường Quang Trung xây dựng Kế hoạch tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường năm 2017. Theo đó chuẩn nghèo, cận nghèo cho khu vực thành thị như sau:

* Chuẩn nghèo quốc gia:

a) Chuẩn nghèo: 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

b) Chuẩn cận nghèo: 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị

* Chuẩn nghèo dự kiến thành phố giai đoạn 2017-2020:

a) Chuẩn nghèo: 1.400.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

b) Chuẩn cận nghèo: 1.950.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.


Mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác trong giai đoạn 2016-2020. Do cách tiếp cận mới từ đơn chiều về thu nhập sang đa chiều về điều kiện thu nhập và điều kiện người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: Về y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; tiếp cận thông tin. Việc đo lường ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều là cách tiếp cận dựa theo quyền con người, quyền được đảm bảo an sinh xã hội nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người dân, đảm bảo tính toàn diện và bền vững của chương trình.


Công tác điều tra, rà soát được triển khai từ tổ dân phố, trực tiếp với từng hộ gia đình, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, đúng quy trình, đúng đối tượng, phản ánh đúng thực trạng, không trùng lắp hay bỏ sót đối tượng và phải tạo được sự đồng thuận của người dân. 


Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của phường đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân  nắm chắc mục đích ý nghĩa, yêu cầu của đợt điều tra, hiểu được cách thức điều tra là dựa vào thực tế nhân khẩu, việc làm, tài sản, tư liệu sản xuất, điều kiện sinh hoạt của hộ gia đình để thực hiện đánh giá. Công tác điều tra, rà soát tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thông qua công tác rà soát, thẩm tra, xét duyệt Ban chỉ đạo đã quyết định giảm 03 hộ nghèo và 03 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới.