Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2019
Quyết định số 315/QĐ-SXD ngày 24/10/2016 của Sở Xây dựng Hải Phòng V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khảo sát, đánh giá sơ bộ chất lượng hiện trạng (giai đoạn 1) các nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Toàn văn quyết định