Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 8 năm 2017 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Thông tin chi tiết xem tại đây.