Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của UBND thành phố Hải Phòng về Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018.

Thông tin chi tiết xem tại đây.