Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019
THÔNG BÁO KL SAU KỲ HỌP Thứ 5 (1).doc