Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2019
THÔNG BÁO KL SAU KỲ HỌP Thứ 5 (1).doc