Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2019
Thông báo thời gian tiếp tiếp xúc cử tri (1).docx