Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Download văn bản Tại đây