Hải Phòng, ngày 23 tháng 07 năm 2019
Tổ chức giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn quận Đồ Sơn năm 2018

Xem chi tiết tại đây