Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Tình hình triển khai thực hiện Bản cam kết giữa UBND thành phố với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chi tiết xem tại đây