Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2019
1. TTHC tham quyen UBNDTP.doc