Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2019
Công bố đường dây nóng giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Quận Đồ Sơn

Thực hiện Thông báo số 68/TB-UBND ngày 15/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/3/2018.Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn cử cán bộ đầu mối trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, cụ thể như sau:
1- Ông Vũ Đình Hưng-Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận:
+ Số điện thoai: 0986.322.666
Thư điện tử: vudinhhung@haiphong.gov.vn
2-Ông Nguyễn Quang Dũng-Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch:
Số điện thoại: 0912.811.866
Thư điện tử: doson.tckh@haiphong.gov.vn