Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Kế hoạch tổ chức lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2018.PDF