Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Ngày 02/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 940/QĐ-CT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm 37 TTHC , trong đó: TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố (14 TTHC); TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (20 TTHC); TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (03 TTHC).

di-940-QD-CT.signed.pdf

2018.5.3. TTHC - TC - UBND TP.docx

2018.5.3. TTHC - TC - STC.docx

2018.5.3. TTHC - TC - UBND quan, huyen.docx