Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

7. Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND  thành phố.

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư gửi tờ trình kèm theo 05 bộ hồ sơ trình UBND thành phố đề nghị điều chỉnh dự án tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch Hải Phòng (Địa chỉ: Trung tâm Hội nghị thành phố).

- Bước 2: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch Hải Phòng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, ghi giấy biên nhận hồ sơ

- Bước 3: Trường hợp các dự án không thuộc phạm vi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: UBND thành phố xem xét và ra văn bản trả lời về các đề nghị thay đổi, bổ sung các nội dung của dự án.

- Bước 4: Trường hợp các dự án thuộc phạm vi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng:Chủ đầu tư phải gửi 03 bộ hồ sơ về Bộ Xây dựng để lấy ý  kiến. Bộ Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ và trả lời Chủ đầu tư, đồng thời có công văn gửi UBND thành phố về việc điều chỉnh dự án. Trong trường hợp cần thiết Bộ Xây dựng lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan. UBND thành phố ra quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án.

- Bước 5: UBND thành phố trao quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án cho Chủ đầu tư tại trụ sở cơ quan hành chính và gửi cho Bộ Xây dựng qua đường văn thư.

- Bước 6: Chủ đầu t­ư nhận kết quả tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch Hải Phòng.

* Cách thức thực hiện:

 - Qua Bưu điện hoặc Trụ sở Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch Hải Phòng.

- Việc gửi hồ sơ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường văn thư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị chấp thuận đầu tư thực hiện dự án.

+ Phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án.

+  - Văn bản có liên quan.

- Số lượng hồ sơ:

+ Số lượng hồ sơ trình UBND thành phố: 05 (bộ).

+ Số lượng hồ sơ trình Bộ Xây dựng (đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng): 03 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

+ Thời hạn UBND thành phố xem xét và quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án.

+ Đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: thời hạn Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ và trả lời Chủ đầu tư không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ dự án của Chủ đầu tư. Trường hợp Bộ Xây dựng phải lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan thì tổng thời gian xem xét trả lời không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ dự án của Chủ đầu tư.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính;

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân Thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch Hải Phòng

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Xây dựng và các cơ quan khác có liên quan

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án của UBND thành phố hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không chấp thuận

* Lệ phí:

- Thực hiện theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Không có

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Không có

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng 2014;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

- Quyết định 402/QĐ-BXD ngày 18/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng