Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019

22. Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hải Phòng (địa chỉ: Số 32 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

- Bước 2: Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

- Bước 3: Trong thời gian tối đa 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng xem xét cấp giấy phép chặt hạ dịch chuyển cây xanh theo đúng quy định.

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hải Phòng.

* Cách thức thực hiện:

- Nộp qua bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đ nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển, kích thước loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị theo mẫu;

+ Sơ đồ, vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển;

+ Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

* Thời hạn giải quyết:

- Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.               

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố;

- Cơ quan được uỷ quyền thực hiện: Sở Xây dựng.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị của Sở Xây dựng.

* Lệ phí:  không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (theo mẫu tại Nghị định 64/2010/NĐ- CP).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đối với các trường hợp chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị phải có giấy phép:

+ Cây xanh đã chết, đã đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm;

+ Cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không bảo đảm an toàn;

+ Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Các trường hợp chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị phải có giấy phép:

+ Cây xanh thuộc danh mục cây bảo tồn.

+ Cây bóng mát trên đường phố.

+ Cây bóng mát; cây bảo tồn; cây đã được đánh số, treo biển trong công viên, vườn hoa, các khu vực công cộng và các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Cây bóng mát có chiều cao từ 10 m trở lên; cây bảo tồn trong công viên của các tổ chức, cá nhân.

- Đền bù giá trị cây, chi phí di chuyển chặt hạ: thực hiện theo Khoản 9 Điều 14 của Nghị định 64/2010/NĐ- CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2014.

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

- Nghị định 64/2010/NĐ- CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

- Quyết định số 834/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Quyết định 2464/2015/QĐ-UBND ngày 2/11/2015 của UBND thành phố về ban hành Quy định quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa, mảng xanh công cộng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ

Kính gửi: Cơ quan cấp giấy phép

Tên tổ chức/cá nhân:………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………...…. Fax:.................................................................

Xin được chặt hạ dịch chuyển cây ……………… tại đường ……………………, phường: ………....................…, quận:..............................................

Loại cây: ……………………., chiều cao (m): …………….. đường kính (m):......

Mô tả hiện trạng cây xanh:........................................................................................

Lý do cần chặt hạ dịch chuyển, thay thế....................................................................

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý cây xanh đô thị và các quy định khác có liên quan.

……., ngày … tháng … năm …

Người làm đơn
           (Ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- Ảnh chụp hiện trạng;

- Sơ đồ vị trí cây (nếu có).