Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2019
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Chi tiết xem tại đây