Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Về việc rà soát các dự án sử dụng vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, đang triển khai dở dang, quá thời hạn quy định

Chi tiết xem tại đây